Get Adobe Flash player

Görevlerimiz

İl Özel İdaresinini Görevleri;

İl Özel İdareleri Anayasamızın 127 inci maddesi kapsamında 04.03.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Yasası hükümlerine göre görev yapmaktadır.

İl Özel İdaresi İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.


İl Özel İdaresi organları ;

İl Genel Meclisi ,
İl Encümeni ,
Vali ‘dir.


İl Özel idareleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumluluğu başlıklı 6.maddesine göre Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve Spor (5340 sayı Kanunun 22 inci maddesi ile eklendi.), sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.